Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng về phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 12/01/2023
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Số:           /NQ-LMHTX

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày        tháng 01 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TP ĐÀ NẴNG

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

 


Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp vào ngày 11/01/2023 tại Hội trường Khách sạn Saigontourane (số 5 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Sau khi thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố tiếp tục còn có nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, Liên minh Hợp tác xã thành phố với vai trò là tổ chức đại diện của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của các cấp, các ngành, thành phố ban hành, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố thành phố, đã triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch công tác đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng theo như Báo cáo của Ban Chấp hành về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố năm 2022, góp phần hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố phát triển.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Phương hướng

Năm 2023, với chủ đề: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, Liên minh HTX thành phố tập trung xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy về phát triển kinh tế tập thể), cùng với các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan của các cấp, các ngành và thành phố ban hành. Theo đó, mục tiêu năm 2023:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các hội, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần thu hút phần lớn cá nhân, pháp nhân, kinh tế hộ, hộ nghèo, cư dân đô thị thiếu việc làm và cư dân nông nghiệp, nông thôn tham gia thành viên và thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác.

          1.2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 10 - 15 hợp tác xã và 30 - 35 tổ hợp tác.

          1.3. Khảo sát, nghiên cứu, tư vấn, định hướng, hỗ trợ xây dựng và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có, gắn với thực hiện việc chuyển đổi, tái cấu trúc theo mô hình hợp tác xã kiểu mới; đồng thời, khuyến khích hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ, cùng lĩnh vực, ngành nghề thành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy mô lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu có từ 30% hợp tác xã đạt loại khá trở lên và có từ 40% cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

          1.4. Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng hoặc phối hợp tham gia tư vấn thành lập 01 liên hiệp hợp tác xã hoạt động có chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2023 – 2025. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để tổ chức các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, nhất là nâng cao nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập hợp tác xã. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã thành phố và phối hợp với báo, đài, tạp chí… để thực hiện công tác tuyên truyền.

2.2. Tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của thành viên và phối hợp, tham gia góp ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành; trong đó, tập trung nhất là việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/12/2022 của Thành ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, cùng với các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan của các cấp, các ngành và thành phố ban hành, làm cầu nối giữa Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố với khu vực kinh tế tập thể và giữ vai trò nòng cốt, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Thành ủy, UBND thành phố, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các chương trình, kế hoạch hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023); đồng thời, tiếp tục theo dõi, tham gia góp ý kiến dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã và đang được triển khai lấy ý kiến góp ý.

2.3. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án, đề án tổ chức lại mô hình tổ chức và hoạt động của Cửa hàng trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã trực thuộc Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ - đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố. Đồng thời, chủ động phối hợp với các trung tâm, các vụ, viện về khoa học công nghệ và môi trường… để tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công nhằm hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, gắn với việc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, đào tạo nghề, phổ biến cây, con giống, máy móc, thiết bị kỹ thuật sản xuất, chế biến… nhằm nâng cao năng lực và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, HACCP, VietGAP, GLOBALGAP… gắn với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm truyền thống có tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương.

2.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ phát triển thành viên và tư vấn thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, các hội nghị, hội thảo, giao thương kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành phố và khu vực; tăng cường khảo sát, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng mã vạch, mã QR code để mô tả, giới thiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...; hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng nội dung, nhân sự, kế hoạch tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn, định hướng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác nghiên cứu, vận dụng điều lệ mẫu hợp tác xã để thực hiện việc chuyển đổi, tái cấu trúc theo mô hình hợp tác xã kiểu mới và thành lập mới hợp tác xã. Tăng cường phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và thành viên, người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác.

2.5. Tăng cường chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố xây dựng Đề án thành lập Quỹ Hợp tác xã thành phố theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ cho vay theo quy định và bảo toàn, phát triển vốn cho vay ngày càng có hiệu quả.

2.6. Tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố, gắn với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động trong toàn hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã thành phố, gắn với các hoạt động xã hội, tình nghĩa trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2.7. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố, qua đó tăng cường công tác hướng dẫn, tư vấn, định hướng, hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Quy định chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 224/QĐ-LMHTX ngày 20/9/2022 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố và các quyết định liên quan, Quyết định số 77/QĐ-LMHTX ngày 16/4/2021 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023 và các thông báo Kết luận tại các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan, tổ chức để triển khai và tổ chức thực hiện thực hiện đạt kết quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ kế hoạch thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

2. Giao phòng Tổng hợp theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của cơ quan, tổ chức và yêu cầu của các cấp, các ngành liên quan.

3. Các hợp tác xã, tổ hợp tác là thành viên của Liên minh HTX thành phố có trách nhiệm nghiên cứu phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;

- UBND thành phố, Liên minh HTX Việt Nam;

- PCT Lê Văn nghị, PCT Hồ Kỳ Minh;

- Ban CSPL, Văn phòng LMHTX Việt Nam;

- Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo TU, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố, VP Thành ủy, VP UBND thành phố;

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Công thương, GTVT, TT&TT, KH&CN, Trường Chính trị tp; Đài PT-TH ĐN, Báo Đà Nẵng;

- Quận ủy, Huyện ủy; UBND quận, huyện;

- Ủy viên BCH, UBKT Liên minh HTX tp;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Đăng trên Website LMHTX Tp ;

- Lưu: VT, pTH.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Công Chính

 

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 125,381 Hôm qua: 206 - Hôm nay: 204 Tuần này: 1,663 - Tuần trước: 844 Tháng này: 15,267 - Tháng trước: 8,972 Online: 4