Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/06/2015

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-LMHTX ngày  20 /9/2022

của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy đnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị  trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi chung là các phòng, đơn vị thuộc Liên minh).

Điu 2. Đi tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với lãnh đo cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh và cá nhân cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao đng trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, sau đây gọi chung là cán bộ, nhân viên cơ quan (viết tắt là CBNV).

Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Thường trực Liên minh hoặc là lãnh đo cơ quan), bao gồm: Chủ tịch và các phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Chủ tịch và các phó Chủ tịch).

Các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là các phòng, đơn vị trực thuộc), bao gồm: Văn phòng; Phòng hỗ trợ thành viên; Phòng Tổng hợp; Trung tâm tư vấn - hỗ trợ HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (gọi tắt là Trung tâm); Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ HTX); Ban Kiểm soát Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (gọi tắt là Ban Kiểm soát Quỹ) và Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố (gọi tắt là Ủy ban Kiểm tra).

Lãnh đạo của các phòng, đơn vị, bao gồm: Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng hỗ trợ thành viên; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp; cấp Tởng và cấp phó của các đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chế độ làm việc

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng làm việc theo chế độ Thủ trưởng cơ quan và nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Điều 4. Văn phòng

Là cơ quan thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, sự vụ; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưng cơ quan và lãnh đo cơ quan được phân công phụ trách, được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu, thực hiện công tác quản trị - hành chính, văn thư - lưu trữ, tài chính - kế toán, tài sản - hậu cần, thủ kho, bảo vệ, an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ tại cơ quan; kiểm soát tình hình thu - chi về tài chính; quản lý các con dấu của cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng và tổ chức cơ s đng, đoàn th cơ quan; theo dõi, quản lý phần mềm đầu mối tiếp nhận công văn đến của cơ quan, trình Thủ trưng cơ quan điều hành xử lý.

2. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, phương tiện, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm, vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của cơ quan.

3. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan phát hành văn bản, giấy mời, chuẩn bị tài liệu và xếp lịch làm việc, công tác của cơ quan, của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cuộc họp, hội nghị của thành viên, của các ban chuyên đề Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố.

4. Tham mưu, thực hiện công tác xây dựng cơ quan văn hóa, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan.

5. Tham mưu, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với cơ quan.

6. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng và đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

Điều 5. Phòng hỗ trợ thành viên

Là cơ quan thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố và các nhiệm vụ có liên quan đến việc quản lý, hỗ trợ và phát triển thành viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưng cơ quan và lãnh đo cơ quan được phân công phụ trách, được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ thành viên theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LMHTX ngày 16/4/2021 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố.

2. Tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và phát triển thành lập mới tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; ớng dẫn, hỗ trợ thành lập, củng cố, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng mô hình tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới.

3. Tham mưu, thực hiện công tác quản lý thành viên, công tác phát triển thành viên; hướng dẫn đăng ký kết nạp thành viên và hoạt động của thành viên, thực hiện công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố. Nhận ủy quyền, thay mặt thành viên thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật.

4. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của thành viên, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ thành viên; tham mưu các kiến nghị, đề xuất với thành phố và các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan để phối hợp giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên phát triển.

5. Tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ quản lý và thành viên, ngưi lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhất là nâng cao nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới.

6. Tham mưu, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do các ngành, các cấp giao, ủy thác, được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

7. Tham mưu, xây dựng các mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố với các tổ chức trong và ngoài nưc theo quy định của pháp luật, được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

8. Theo dõi hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã ở lĩnh vực nông nghiệp. Tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Khối trực thuộc số 1 và số 2 (trực thuộc Khối thi đua các hợp tác xã thành phố). Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố với tư cách Liên minh Hợp tác xã là cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

9. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng và đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

Điều 6. Phòng Tổng hợp

Là cơ quan thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp việc của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã thành phố; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưng cơ quan và lãnh đo cơ quan được phân công phụ trách, được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, đánh giá tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, hằng năm và các báo cáo chuyên đ, đột xuất theo chỉ đạo của các ngành, các cấp và Thủ trưng cơ quan, trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã cho ý kiến.

2. Tham mưu xây dng chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thành phố với tư cách Liên minh Hợp tác xã là cơ quan tham gia thành viên và giữ trách nhiệm Phó Ban Chỉ đạo.

3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham mưu, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền về xây dựng kế hoạch chính sách, pháp luật và việc triển khai thực hiện kế hoạch chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức… tham mưu, tổ chức các hoạt động sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm… nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và tạo điều kiện cho thành viên liên doanh, liên kết, hợp tác đu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm.

5. Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ - nhân sự của cơ quan, tổ chức; tham mưu thực hiện các chế đ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên, ngưi lao đng cơ quan; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ pháp lý về tổ chức, cán bộ và tài sản của cơ quan, tổ chức Liên minh Hợp tác xã thành phố theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc và hoạt động của cơ quan, tổ chức.

6. Tham mưu nội dung theo chức năng nhiệm vụ của Phòng, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; tham mưu, ban hành thông báo kết luận tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan và Liên minh Hợp tác xã thành phố.

7. Phối hợp với báo, đài, tp chí, các cơ quan, đơn vị, tổ chức… tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, của thành viên và Liên minh Hợp tác xã thành phố.

8. Quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử (Website) chuyên ngành của Liên minh Hợp tác xã thành phố; tham mưu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin tại cơ quan và hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã thành phố; tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố trên Website chuyên ngành của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nng và trên các phương tiện thông tin nội bộ của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố. Theo dõi, quản lý phần mềm giao việc của UBND thành phố và có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở đơn v được giao nhiệm vụ thực hiện.

9. Tham mưu, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan, của thành viên và của Liên minh Hợp tác xã thành phố.

10. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng và đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Tham mưu, báo cáo công tác dân vận của Đảng trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố.

12. Làm đầu mối, phối hợp làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở Kế hoạch và Đu tư, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng và các Ban trực thuộc HĐND thành phố, Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố, UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhiệm vụ của Phòng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

Điều 7. Trung tâm tư vấn - hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Là đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nng được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 27/01/1996 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Quyết định số 1177/QĐ-UB ngày 09/5/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp kinh tế, hoạt động có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 27/01/1996 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo đó, Trung tâm hot đng tư vấn hỗ trợ cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong một số lĩnh vực: Cung cấp thông tin, tiếp thị, lập dự án đổi mới công nghệ, dự án đu tư, các phương án lập, nâng cấp các loại hình HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưng cơ quan và lãnh đo cơ quan được phân công phụ trách, ngoài nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 27/01/1996 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Trung tâm được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Tham mưu tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác giữa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và các thành phần kinh tế khác dưới nhiều hình thức: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn… nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

2. Tham gia thực hiện một phần nhiệm vụ hỗ trợ thành viên theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LMHTX ngày 16/4/2021 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng. Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao hoặc do Trung tâm đxuất, xây dựng kế hoạch, được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố phê duyệt.

3. Phối hợp, tham mưu tổ chức  ký kết các chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố; đồng thời, theo dõi, triển khai, thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình phối hợp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp, các ngành và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố.

4. Phối hợp, hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác giải thể hợp tác xã.

5. Tham mưu tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nưc đ đu tư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp nhận và tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn v liên quan tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phối hợp xử lý các vấn đề về môi trưng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ thành phố.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn v liên quan tham mưu, thực hiện công tác công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thành viên, ngưi lao động trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp cung ứng các dịch vụ bảo hiểm rủi ro đối với các chương trình, dự án của hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn v tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phối hợp cung ứng các dịch vụ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, VietGAP, OCOP… trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm). Tham mưu, thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do các cấp, các ngành giao, ủy thác, được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã giao.

9. Theo dõi hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã ở lĩnh vực phi nông nghiệp. Tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Khối trực thuộc số 3, số 4 (trực thuộc Khối thi đua các hợp tác xã thành phố).

10. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn v và đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố giao.

Điều 8. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nng được thành lập theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vn điều lệ, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nng (đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp) và tại các ngân hàng thương mi (đối với nguồn ủy thác và nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân) để giao dịch.

Quỹ tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát của Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố đ đu tư, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; đu tư mở rộng sản xuất; phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tổ chức các hoạt động phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ không sử dụng nguồn vốn hoạt đng để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ nhằm thu lợi nhuận.

Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản lý Quỹ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nng được UBND thành phố giao cho Liên minh HTX theo dõi, quản lý. Theo đó, Qu chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã và Hội đồng quản lý Quỹ, có chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, cụ thể:

1. Thực hiện đúng quy đnh Điều lệ Quỹ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012, Quyết định số 4786/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015, Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các văn bản khác của cấp có thẩm quyền có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ;

2. Hỗ trợ vốn cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX (thuộc hệ thống Liên minh HTX thành phố Đà Nng) để phát triển sản xuất, kinh doanh dưới hình thức cho vay có hoàn trả (có hạn mức, có kỳ hạn), có thu lãi với lãi suất ưu đãi;

3. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ, nguồn vốn góp ưu đãi, nguồn vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ hợp pháp cho Quỹ bằng hình thức không hoàn lại hoặc hoàn lại một phần nhằm phát triển nguồn vốn của Quỹ;

4 Quản lý, sử dụng vốn đúng mc đích, đúng đi tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đy đủ các khoản vốn cho vay để bảo toàn vốn;

5. Thực hiện đúng các quy định về tài chính, chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán, các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

6. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu về tài chính, tài sản của Quỹ, quyết định, biên bản về hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật;

7. Tham mưu ban hành các nghị quyết, quyết đnh, văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng về hoạt động của Quỹ sau mỗi kỳ họp của Hội đồng quản lý Quỹ;

8. Tham mưu Hi đồng quản lý Quỹ ký, ban hành các quy chế quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Quỹ; quy chế cho vay, thu hồi nợ, hỗ trợ; quy định về bảo đảm tiền vay, quy chế quản lý rủi ro và các quy chế về hoạt động nghiệp vụ khác của Quỹ theo quy định của Điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

9. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt đng, huy động vốn, hỗ trợ, tài trợ; kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán của Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, thông qua;

10. Định kỳ hàng năm, hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, Quỹ nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính cho Liên minh HTX thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Liên minh HTX thành phố giao.

Điều 9. Ban Kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ thành lập và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát Quỹ, có chức năng nhiệm vụ theo Quy định của Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, cụ thể:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và tổ chức triển khai thực hiện;

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và người có thẩm quyền về kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý;

3. Ban Kiểm soát Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đưc hưởng các chế đ theo quy định của Nhà nước;

4. Trưởng ban Kiểm soát hoặc thành viên của Ban Kiểm soát đưc Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ nhưng không có quyền biểu quyết;

5. Hình thức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Định kỳ 6 tháng, năm, Ban Kiểm soát Quỹ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hoạt động của Quỹ; kết thúc kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra và có thông báo kết luận kiểm tra của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ;

6. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Điều 10. Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Liên minh bầu gồm Chủ nhiệm và một số ủy viên; sốợng ủy viên do Ban Chấp hành quyết định. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thành phố và phù hợp với quy đnh Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã, cụ thể:

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh;

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh;

3. Kiến nghị với Ban Chấp hành Liên minh về các hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có sai phạm;

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên;

5. Báo cáo trước Đại hội, Ban Chấp hành Liên minh về kết quả hoạt đng và phương hướng, kế hoạch công tác kiểm tra;

6. Hình thức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Định kỳ 6 tháng, năm, Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hoạt động của cơ quan Liên minh; kết thúc kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra và có thông báo kết luận kiểm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIÊN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được giao trực tiếp điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, cấp Trưởng của các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy đnh này. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được giao trực tiếp điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, cấp Trưởng của các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của cán bộ, nhân viên (CBNV) ở phòng, đơn vị mình trình Chủ tịch - Thủ tởng Cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố phê duyệt, ban hành thực hiện.

2. CBNV cơ quan có trách nhiệm thực hiện Quy định này và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, của Chủ tịch - Thủ trưng cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố và lãnh đạo cơ quan được phân công phụ trách; chấp hành nghiêm mọi sự phân công, giao nhiệm vụ của lãnh đạo phòng, đơn vị và có trách nhiệm phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thường trực, trước Chủ tịch - Thủ trưởng cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố và lãnh đạo cơ quan được phân công phụ trách về các hoạt động của mình.

3. Hằng năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBNV, Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được giao trực tiếp điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, cấp Trưởng của các phòng, đơn vị có trách nhiệm kiểm đim, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBNV ở phòng, đơn vị mình theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật đối với trường hợp thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp nhiều năm lin theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo việc chấp hành Quy định này.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng được giao trực tiếp điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, cấp Trưởng của các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phản ánh, đề xuất với Thường trực Liên minh (qua Phòng Tổng hợp) đ có hướng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (Đã ký)

 

 

Phạm Công Chính

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 72,594 Hôm qua: 240 - Hôm nay: 126 Tuần này: 673 - Tuần trước: 819 Tháng này: 11,574 - Tháng trước: 6,627 Online: 7