Tăng cường công tác phối hợp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức hội thảo "Vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội trong sự phát triển kinh tế tập thể, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Tham dự Hội thảo có đại diện của các Đoàn thể Chính trị Xã hội tại thành phố Đà Nẵng Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ Đà Nẵng và các cơ quan tổ chức liên quan đến công tác phát triển KTTT trên địa bàn thành phố.

 

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho thấy, trong suốt quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, Kinh tế tập thể đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Kinh tế tập thể đã có nhiều đổi mới thích ứng với cơ chế mới, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn còn nhiều yếu kém cần khắc phục. Thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp tăng thu nhập cho người lao động, là nhân tố góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Về vai trò của Hợp tác xã đối với An sinh xã hội, Kinh tế tập thể - HTX cần được coi là tổ chức đảm bảo ASXH cho người nghèo. HTX có thể thực hiện rất tốt vai trò đảm bảo mức sống tối thiểu, tạo công ăn việc làm, ưu đãi và trợ giúp xã hội. Ngoài ra, trong tương lai HTX có thể là tổ chức giúp Thành viên tiếp cận bảo hiểm y tế và xã hội. HTX sẽ thực hiện được tốt hơn vai trò đảm bảo ASXH nếu Nhà nước thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế đối với HTX.

Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cho biết  trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Phong trào HTX tại Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những đóng góp rất quan trọng, giúp cho Phong trào HTX khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong cơ cấu thành phần kinh tế của đất nước, đóng góp vào các công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội thông qua các mô hình KTTT các đoàn thể chính trị đã góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và  nhà nước trong công tác đảm bảo an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vũng. Đây cũng là mục tiêu trong công tác của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

     Các tham luận của các đoàn thể chính trị xã hội và ý kiến tại hội thảo đề xuất cần nâng cao vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển THT/HTX của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các THT/HTX tại các địa phương. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về mô hình KTTT đối với các cán bộ theo dõi phát triển THT/HTX của các đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc hỗ trợ phát triển THT, HTX; nghiên cứu chương trình phối hợp hoạt động do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì nhằm vận động thêm các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia phát triển THT, HTX, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

 Phát biểu tại Hội thảo ông Trần Văn Dư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Chủ trì Hội thảo phát biểu. "Để  khẳng định Vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội trong sự phát triển kinh tế tập thể, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng các đoàn thể chính trị xã hội và Liên minh HTX thành phố cấn phối hợp hoạt động theo phương châm "Đồng hành-Phối hợp-Cùng nhau hoạt động - Có tiếng nói chung".  Có như vậy mới đẩy mạnh được phong trào KTTT trên địa bàn phát triển mạnh và góp phần thực hiện chủ xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững  nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố".

Phòng Tuyên truyền Thành viên

Liên minh HTX Đà Nẵng

 

 

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết