Dự án Paraff hỗ trợ triển khai luật HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Luật HTX 2012, Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (Paraff) hỗ trợ Hội Nông dân Huyện Hòa Vang thực hiện dự án "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội  và nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với quá trình thực thi Luật HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang". Mục tiêu dự án tập trung vào 3 nội dung chủ yếu, Một là, Nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, THT, HTX liên hiệp HTX và các bên liên quan trong việc triển khai thực hiện luật HTX 2012; Hai là, Tăng cương sự tham gia của các Tổ chức Chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các tổ chức và người dân (các tổ chức, hộ gia đính, cá nhân có nhu cầu hoặc có tiềm năng tham gia làm thành viên HTX hoặc thành lập HTX) thực hiện hiệu quả luật HTX 2012; Ba là, Nông cao trách nhiệm giải trình của Chính quyền địa Phương đối vơi quá trình thực thi luật HTX thông qua cơ chế đối thoại và đề xuất chính sách giúp luật HTX 2012 đi vào cuộc sống.

Qua đó, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã phối hợp với Liên minh HTX thành phố, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai có kết quả một số hoạt động như : Tổ chức 6 lớp tập huấn phổ biến Luật HTX 2012 và nâng cao nhận thức về HTX tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang; Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp lý cho cán bộ các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn Huyện về tổ chức lại hoạt động HTX và thành lập mới HTX theo luật HTX 2012; Hỗ trợ HTX DVSXKDTH Hòa Tiến 1 tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật 2012, vận động thành lập mới HTX nấm Nhơn Phước. Bên cạnh đó, dự án có thêm nhiều hoạt động tuyên truyền Luật HTX 2012 như: mở chuyên mục về HTX phát thanh định kỳ hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình huyện, phát hành cẩm nang hướng dẫn thành lập, tổ chức lại động HTX . . .  

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác