Cơ cấu tổ chức

        Xem với cỡ chữ    

 
 

I/ Chức năng nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2/ Chức năng nhiệm vụ của các phòng, Trung tâm thuộc Liên minh HTX TP Đà Nẵng

 2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Chính sách

 Chức năng:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Thành viên.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về Hợp tác xã.

Nhiệm vụ:

-  Xây dựng chiến lược, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Theo dõi phân tích tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, đề xuất các biện pháp giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

-  Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển kinh tế tập thể, góp ý với các cơ quan liên quan các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, các đề án, dự án liên quan đến KTTT.

 - Xây dựng báo cáo tháng, quý, năm và Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, Trung tâm; Xây dựng các báo cáo chuyên đề.

 - Tổng hợp cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể và quản trị website.

 - Tiếp nhận và tham mưu đề xuất các biện pháp trong việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, Điều lệ, nghị quyết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Thành phố.

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban chấp hành Liên minh HTX thành phố, Tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo định kỳ. Xây dựng chương trình kế hoạch hành động BCH, BTV hàng năm.

- Các công việc khác do lãnh đạo cơ quan giao.

 2.2.Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và Thành viên

 Chức năng:

- Tuyên truyền, vận động phát triển HTX.

-  Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể.

-  Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thành lập mới HTX và phát triển thành viên.

-  Xây dựng và phổ biến kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, các mô hình HTX mới.

-  Phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị Thành viên; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thành viên trên cơ sở quy định của pháp luật.

-  Tổ chức các hoạt động của Thành viên tham gia các phong trào do các ngành các cấp phát động.

-  Xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương và đoàn thể và tổ chức thực hiện để vận động phát triển kinh tế tập thể. Chủ động triển khai và phối hợp triển khai đồng thời thực hiện rà soát đánh giá theo từng năm từng giai đoạn.

-  Tìm kiếm các dự án, các nguồn lực hỗ trợ HTX phát triển SXKD. Chuẩn bị các nội dung chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài để hỗ trợ các HTX.

-  Quản trị Bản tin Kinh tế hợp tác.

- Các công việc khác do lãnh đạo cơ quan giao.

2.3.  Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX - doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Chức năng:

-  Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX;

-  Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX được giao.

- Nhiệm vụ:

-  Tư vấn cho các HTX về pháp lý có liên quan đến hoạt động của HTX. Hướng dẫn các HTX về xây dựng các dự án đầu tư, phương án kinh doanh, thủ tục vay các nguồn vốn.

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nghề cho xã viên và người lao động theo kế hoạch được duyệt. Liên kết, hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

-  Theo dõi, hướng dẫn các HTX về đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ.

- Tư vấn, hỗ trợ giải thể HTX; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tham gia Hội chợ, triễn lãm….

-  Hướng dẫn các HTX về quản lý kinh tế tài chính, xúc tiến thị trường, hợp tác liên doanh liên kết giữa HTX với các thành phần kinh tế, giới thiệu sản phẩm của HTX.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên qua tổ chức cho các HTX tham quan học tập mô hình HTX mới, mô hình HTX điển hình tiên tiến.

-  Xây dựng và tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác. Cung ứng dịch vụ Kiểm toán cho các HTX.

- Các công việc khác do lãnh đạo cơ quan giao.

2.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

 Chức năng:

- Tham mưu giúp Thường trực Liên minh trong công tác quản trị nhân sự.

- .Tham mưu về công tác tài chính kế toán trong cơ quan hoạt động đúng quy định về tài chính của nhà nước.

- Tham mưu về công tác hành chính của cơ quan, phối hợp các phòng ban quản lý toàn bộ tài sản cơ quan.

- Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng toàn khu vực kinh tế tập thể.

 Nhiệm vụ:

* Về công tác quản trị nhân sự:

-  Quản lý hồ sơ cán bộ, theo dõi thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Theo dõi công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức cơ quan. 

-  Thực hiện chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ cơ quan. Phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống cho CBCC cơ quan.

* Về công tác tài chính:

-  Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm, quản lý thu, chi quyết toán tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Thành phố.

-  Theo dõi, quản lý tài sản cơ quan, tổ chức kiểm kê đánh giá và báo cáo theo quy định. Mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị của cơ quan.

* Về công tác Văn phòng:

-  Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ theo đúng qui định, đảm bảo nguyên tắc bảo mật, khoa học, hiện đại.

-  Quản lý xe ôtô cơ quan, bố trí phục vụ công tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tổ chức bảo vệ an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan.

-  Theo dõi, ghi biên bản các cuộc họp cơ quan, thông báo kết luận của lãnh đạo cơ quan tại các cuộc họp đồng thời kiểm tra, theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan đối với các tập thể cá nhận liên quan.

-  Xây dựng các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua trong toàn khối, báo cáo công tác thi đua.

-  Chủ trì, phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan quản trị mạng máy tính, khắc phục sự cố, bảo đảm MMTB tin học hoạt động ổn định.

-  Tổ chức công tác phục vụ các cuộc họp, Hội nghị, tiếp khách.

- Các công việc khác do lãnh đạo cơ quan giao.

2.5. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ, phát triển HTX

 Chức năng:

Hỗ trợ các HTX, Liên Hiệp HTX đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; đầu tư mở rộng sản xuất; phát triển sản phẩm,dịch vụ mới; đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tổ chức các hoạt động phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

 Nhiệm vụ:

-  Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ, nguồn vốn góp ưu đãi, nguồn vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ hợp pháp cho Quỹ bằng hình thức không hoàn lại hoặc hoàn lại một phần nhằm phát triển nguồn vốn của Quỹ.

-  Hỗ trợ vốn cho các HTX để phát triển sản xuất, kinh doanh dưới hình thức cho vay có hoàn trả, có thu lãi với lãi suất ưu đãi.

-  Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ các khoản vốn cho vay để bảo toàn vốn.

-  Thực hiện đúng các quy định về tài chính, chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán, các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

-  Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, quyết định, biên bản về hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật.

-  Định kỳ hàng năm, hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, Quỹ nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính cho Liên minh HTX, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

In Quay lại chia sẻ bài viết