Ban Chỉ đạo Phát triển KTTT, HTX tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết luật HTX 2012

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 06/12/2017 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Phát triển Kinh tế tập thể, HTX đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thì hành luật HTX năm 2012. Thời điểm sơ kết được tính từ ngày 01/7/2013 đến 31/12/2016.

Thực hiện luật HTX, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cac bộ ban ngành đã ban hành nhiều Nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn, về cơ bản, hệ thông văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật HTX 2012 đã được ban hành theo các nhiệm vụ chính được phân công theo luật HTX 2012 nhưng nhìn chung tiến độ ban hành văn bản chậm, làm anh hướng đến tiến độ chung.

Tính đến 31/12/2016, cả nước có 19569 HTX (HTX thành lập mới 5641 HTX, HTX giải thể 4832 HTX), thu hút trên 6,2 triệu thành viên tham gia HTX. Số lượng HTX tăng 583 HTX so với năm 2013 (3,07%). Số lượng LHHTX là 43 LHHTX, giảm 01 LHHTX so với năm 2013. Số thành viên giảm gần 1,4 triệu thành viên (18,15%).  Trong 4 năm qua, cả nước có 83,9% HTX đã tổ chức lại hoạt động theo luật HTX 2012, 14,7% chưa tổ chức lại.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành luật HTX 2012, Hội Nghị đưa ra 8 nhóm giải pháp : (1) Tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng pháp luật về HTX; (2) Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành luật HTX 2012; Khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển KTTT, HTX của Nhà nước; (3) Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trong phát triển HTX; (4) Xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình; (5) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; (6) Phát triển hợp tác quốc tế về KTTT, HTX; (7) Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu qủa hoạt động của Hệ thông LMHTX trong phát triển KTTT và (8) Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT./.

In Quay lại chia sẻ bài viết