Giới thiệu chung

        Xem với cỡ chữ    

 

I. Thông tin chung:

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng là tổ chức kinh tế - xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến tỉnh, thành phố theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi, đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.
Liên minh HTX thành phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Đà Nẵng, quản lý điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam,  điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng. 
Liên minh  HTX thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.
Trụ sở Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đặt tại số 123 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3897354, 3872421.  
 
II. Thông tin lãnh đạo cơ quan
 

1. Lãnh đạo cơ quan

 

* Ông Nguyễn Hồng Vân

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Chủ tịch 

: (84-236) 3 872 420

: (84-98)8 788 948

: vannh@danang.gov.vn

 

* Ông Tôn Thất Uyên

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Phó Chủ tịch

: (84-236) 3 897 354

: (84-93) 511 1268

: uyentt@danang.gov.vn

 

* Bà Phan Võ Hạnh Thủy

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Phó Chủ tịch

: (84-236) 3 897354

: (84-90) 517 8527

: thuypvh@danang.gov.vn

 

2. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ HTX Doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Ông Tôn Thất Uyên

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Giám đốc

: (84-236) 3 821867

: (84-93) 511 1268

: uyentt@danang.gov.vn.

 

3. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP Đà Nẵng

* Phan Võ Thị Hạnh Thủy

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: PGiám đốc

: (84-236) 389 7354

: (84-90) 517 8527

: thuypvh@danang.gov.vn

 

4. Văn Phòng

* Bà Chu Thị Phú

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Chánh văn phòng

: (84-236) 3 872 421

: (84-93) 502 5456

phuct@danang.gov.vn

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết