UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch và đề cương báo cáo sơ kết thi hành luật HTX, hôm nay, ngày 14/7/2017 UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Đến dư và chủ trì Hội nghị có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố Đà Nẵng, Ông Nguyển Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các sở ngành, UBND quận huyên và toàn thế các HTX trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá việc thực hiện Luật HTX trong hơn 3 năm qua, rút ra những tồn tại, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong việc thực thi luật HTX cũng như các Nghị định thông tư hướng dẫn thì hành luật và các chính sách hỗ trợ ưu đãi của Chính phủ đối với HTX, qua đó đề xuất, kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật HTX, Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

Qua báo cáo của các đơn vị trong Hội nghị, kinh tế tập thể trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố nhất là giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dưng nông thôn mới … Tuy nhiên, kinh tế tập thể thành phố vẫn còn nhiều điểm yếu kém: quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao; chưa đem lại nhiều lợi ích cho thành viên và người lao động…Do đó, thành phố nói chung, các sở, ban ngành, UBND các quận huyện nói riêng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đồng hành, hỗ trợ, cải thiện tình hình phát triển triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian đến.

Phát biểu chí đạo Hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố Đà Nẵng yêu cầu:

1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ phát triển HTX theo các Chỉ đạo, chương trình, chính sách đã có như: Chỉ thị số 19/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/7/2015 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020 ban hành tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND thành phố; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện tại của thành phố về đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết... có áp dụng cho các hợp tác xã...

2. UBND các quận, huyện phối hợp với Liên minh HTX thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục chuyển đổi và hướng dẫn giải thể dứt điểm các HTX ngưng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh. Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động, yêu cầu các HTX báo cáo đúng thông tin hoạt động đúng quy định định kỳ để kịp thời nắm bắt các khó khăn, kiến nghị của các HTX trong quá trình hoạt động để xử lý, tháo gỡ. Cải cách thủ tục hành chính để tăng cường thu hút thành lập mới hợp tác xã trên địa bàn quận, huyện.

3. Liên minh Hợp tác xã thành phố Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể và tiếp tục tổ chức các lớp tuyền truyền về vai trò của kinh tế tập thể đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn các HTX phát triển sản phẩm, dịch vụ mới gắn với việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững; Thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên tích cực xây dựng các mô hình HTX kiểu mới; nhân rộng các mô hình HTX tiên tiến, làm ăn có hiệu quả. Từ đó các thành viên HTX có nguồn thu nhập ổn định và cao hơn kinh tế hộ gia đình, để mô hình HTX thực sự là tổ chức kinh tế của nhân dân, phát triển bền vững.

4. Các hợp tác xã tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác báo cáo tình hình hoạt động định kỳ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau, với các sở, ngành, UBND quận, huyện, có các đề xuất cụ thể để lãnh đạo thành phố kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các HTX đang hoạt động nhằm có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường và nhu cầu đời sồng của người lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, quy định của pháp luật; phát triển đa dạng các hợp tác xã trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của những người sản xuất nhỏ và các tầng lớp dân cư. 

In Quay lại chia sẻ bài viết